شورم را (Sohrab Sepehri)

Published December 05, 2009 | One response so far
Filed under , , ,

At a painter’s doors in the Narenjestan-e Qavam (Shiraz, Iran) شورم را من سازم: بندی آوازم. بر گیرم، بنوازم. بر تارم زخمه ی «لا» می زن، راه فنا می زن من دودم. می پیچم، می لغزم، نابودم. می سوزم، می سوزم: فانوس تمنایم. گل کن تو مرا، و درآ. آیینه شدم، از روشن و از
Click here to read the Rest…

Marzieh Ghiasi

Neshani (Sohrab Sepehri)

Published November 28, 2009 | 6 responses so far
Filed under , , ,

I was fortunate enough to find a print of a painting of this Sepehri poem when I was going through the old things I had carefully preserved in my grandmother’s house in the third grade. I had a series of these prints. Each illustrated a few verses from modern Persian poetry, and I was unusually
Click here to read the Rest…

Marzieh Ghiasi

Bodhi (Sohrab Sepehri)

Published October 18, 2009 | One response so far
Filed under , , ,

bodhi آنی بود، درها وا شده بود. برگی نه، شاخی نه، باغ فنا پيدا شده بود. مرغان مکان خاموش، اين خاموش، آن خاموش. خاموشی گويا شده بود. آن پهنه چه بود: با ميشی، گرگی همپا شده بود. نقش صدا کم رنگ، نقش ندا کم رنگ، پرده مگر تا شده بود؟ من رفته، او رفته، ما
Click here to read the Rest…

Marzieh Ghiasi